CZ
Upload

Podmínky poskytování služeb

Community Guidelines

1. Váš vztah s YouTube

1.1 Vaše užívání webových stránek (dále jen „Webové stránky“) a jakýchkoliv produktů, kanálů, softwaru, datových vstupů a služeb, včetně zabudovaného videopřehrávače YouTube (dále jen „Přehrávač“), poskytnutých vám na Webových stránkách, z nich nebo jejich prostřednictvím (dále společně jen „Služba“) se řídí podmínkami právní dohody mezi vámi a společností YouTube. „YouTube“ znamená YouTube LLC, s hlavním místem podnikání na adrese 901 Cherry Avenue, San Bruno, CA 94066, Spojené státy americké.

1.2 Vaše právní dohoda s YouTube zahrnuje (A) podmínky uvedené v tomto dokumentu, (B) Směrnici YouTube o důvěrných informacích (http://www.youtube.cz/t/privacy) a (C) Zásady pro uživatele YouTube (http://www.youtube.cz/t/community_guidelines) (dále společně jen „Podmínky“).

1.3 Podmínky představují právně závaznou smlouvu mezi vámi a společností YouTube ve vztahu k vašemu používání Služby. Prosíme vás proto o jejich pečlivé prostudování.

1.4 Tyto Podmínky se vztahují na všechny uživatele Služby, včetně uživatelů, kteří jsou zároveň přispěvateli Obsahu v rámci Služby. „Obsah“ zahrnuje text, software, textové soubory, grafiku, fotografie, zvuky, hudbu, video soubory, audiovizuální kombinace, interaktivní prvky a jiné materiály, které můžete sledovat, mít k nim přístup nebo je poskytnout jako příspěvek v rámci Služby.

2. Souhlas s Podmínkami

2.1 Abyste mohli Službu využívat, musíte nejprve souhlasit s těmito Podmínkami. Pokud s těmito Podmínkami nesouhlasíte, nesmíte tuto Službu využívat.

2.2 Svůj souhlas s Podmínkami vyjádříte prostým využitím Služby. Tímto berete na vědomí a souhlasíte s tím, že společnost YouTube bude vaše užívání Služby od daného okamžiku považovat za váš souhlas s Podmínkami.

2.3 Službu nesmíte využívat a svůj souhlas s Podmínkami nesmíte vyjadřovat, pokud (a) jste nedosáhli zákonného věku pro uzavření závazné smlouvy s YouTube nebo (b) jste osobou, pro kterou platí zamezení přístupu nebo jiný zákonný zákaz přijímání či používání Služby dle zákonů země, v níž sídlíte nebo z níž máte ke Službě přístup nebo ji využíváte.

2.4 Kopii těchto Podmínek byste si měli uložit nebo vytisknout a založit do svých záznamů.

3. Změny Podmínek

Společnost YouTube si vyhrazuje právo příležitostně Podmínky změnit, například z důvodu změny právních předpisů nebo regulatorních změn či změn funkcí nabízených prostřednictvím Služby. Pravidelně si proto tyto Podmínky přečtěte a s těmito změnami se seznamte. Upravená verze Podmínek (dále jen „Upravené podmínky“) bude zveřejněna na http://www.youtube.cz/t/terms nebo bude dána k dispozici prostřednictvím Služby (pro jakékoliv upravené dodatečné podmínky). Pokud s Upravenými podmínkami nesouhlasíte, musíte přestat Službu používat. Pokud budete i nadále využívat Službu po datu, kdy byly zveřejněny Upravené podmínky, bude to společnost YouTube považovat za váš souhlas s Upravenými podmínkami.

4. Účty YouTube

4.1 Abyste získali přístup k některým funkcím Webových stránek nebo jiným prvkům Služby, budete si muset vytvořit na YouTube účet. Při jeho vytváření musíte zadat přesné a úplné informace. Heslo ke svému účtu na YouTube jste povinni zabezpečit a uchovávat v tajnosti.

4.2 Pokud se dozvíte o jakémkoliv porušení zabezpečení nebo neoprávněném užití vašeho účtu na YouTube, jste povinni společnost YouTube neprodleně informovat.

4.3 Tímto souhlasíte s tím, že budete výhradně odpovědní (vůči společnosti YouTube i dalším osobám) za veškerou činnost, ke které dojde v rámci vašeho účtu na YouTube.

5. Obecná omezení užívání

5.1 YouTube vám tímto uděluje povolení k přístupu a užívání Služby za následujících výslovných podmínek a vy tímto souhlasíte s tím, že nedodržení těchto Podmínek vaší osobou bude zakládat jejich porušení z vaší strany:

 1. Souhlasíte s tím, že nebudete dále šířit žádnou část nebo části Služby, zejména žádný Obsah, na jakémkoliv médiu bez předchozího písemného souhlasu YouTube, pokud vám YouTube nedá k dispozici prostředky pro takové šíření pomocí funkce nabízené Službou (jako je například Přehrávač);
 2. Souhlasíte s tím, že nebudete měnit ani upravovat žádnou část Webových stránek nebo Služby (zejména vašeho Přehrávače a souvisejících technologií);
 3. Souhlasíte s tím, že nebudete získávat přístup k Obsahu prostřednictvím jakékoliv jiné technologie či prostředku, než jsou stránky pro přehrávání video materiálu obsažené na samotných Webových stránkách, Přehrávač nebo takové další prostředky, které může YouTube výslovně k tomuto účelu určit;
 4. Souhlasíte s tím, že nebudete (ani se nebudete snažit) obcházet, vyřazovat z provozu ani jinak zasahovat do jakýchkoliv bezpečnostních prvků Služby či prvků, které (i) znemožňují nebo omezují použití či kopírování jakéhokoliv Obsahu nebo (ii) nuceně omezují používání Služby nebo obsahu dostupného prostřednictvím Služby;
 5. Souhlasíte s tím že, nebudete Službu (včetně Přehrávače) používat pro jakékoliv následující komerční využití bez předchozího písemného souhlasu YouTube:
  1. prodej přístupu ke Službám;
  2. prodej reklamy, sponzorství nebo jiné propagace umístěné v rámci Služby nebo Obsahu; nebo
  3. prodej reklamy, sponzorství nebo jiné propagace na jakékoliv stránce na blogu s reklamou nebo webových stránkách zahrnujících Obsah doručený prostřednictvím Služby, pokud se na těchto stránkách neobjevuje i jiný materiál než materiál získaný z YouTube, jenž by byl dostatečně hodnotný, aby opodstatnil takový prodej.
 6. Zakázané komerční způsoby využití nebudou zahrnovat (i) dodání nahrávky původního videa na YouTube, (ii) udržování původního kanálu na Webových stránkách za účelem propagace obchodní nebo umělecké činnosti, (iii) přehrávání YouTube video souborů pomocí Přehrávače nebo jinak na propagačním blogu či webových stránkách v souladu s omezeními reklamy uvedenými v bodu 5.1 písm. E bod (iii) výše a (iv) jakékoliv využití, které je společností YouTube výslovně písemně povoleno;
 7. Pokud na svých webových stránkách používáte Přehrávač, nesmíte jej jakkoliv upravovat, stavět na jakékoliv části nebo funkci tohoto Přehrávače nebo ji blokovat, což se týká zejména odkazů zpět na Webové stránky;
 8. Souhlasíte s tím, že nebudete užívat ani spouštět jakýkoliv automatický systém (zejména jakéhokoliv robota nebo tzv. „spider“ či „offline reader“), který při návštěvě Služby rozesílá v rámci určitého časového období na servery YouTube více požadavků, než kolik by za stejnou dobu mohl přiměřeně rozeslat člověk při použití veřejně dostupného standardního (tj. neupraveného) webového prohlížeče;
 9. Souhlasíte s tím, že nebudete shromažďovat nebo těžit z jakýchkoliv osobních údajů jakéhokoliv uživatele Webových stránek či Služby (a souhlasíte s tím, že toto zahrnuje také názvy účtů YouTube);
 10. Souhlasíte s tím, že nebudete používat Webové stránky nebo Službu (včetně komentářů a e-mailových funkcí Webových stránek) pro získávání zakázek v rámci obchodní činnosti nebo v souvislosti s komerčním podnikáním;
 11. Souhlasíte s tím, že nebudete pro komerční účely získávat jakékoliv uživatele Webových stránek ve vztahu k jejich Obsahu;
 12. Souhlasíte s tím, že nebudete získávat přístup k Obsahu za jakýmkoliv jiným účelem než pro své osobní nekomerční použití zamýšlené nebo povolené běžnými funkcemi Služby a výhradně pro účely tzv. „streamingu“. „Streaming“ znamená kontinuální digitální přenos materiálu prostřednictvím YouTube přes Internet k uživatelskému zařízení umožňujícímu připojení na internet tak, že údaje jsou určeny ke sledování v reálném čase, a nikoliv ke stažení (ať již trvale či dočasně), kopírování, ukládání či další distribuci uživatelem; a
 13. Obsah nesmíte kopírovat, reprodukovat, šířit, přenášet, vysílat, zobrazovat, prodávat, licencovat nebo jinak využívat pro jakékoliv jiné účely bez předchozího písemného souhlasu YouTube nebo příslušných poskytovatelů licence na Obsah.

5.2 Souhlasíte s tím, že budete dodržovat také veškerá další ustanovení Podmínek a Zásad pro uživatele YouTube po celou dobu, kdy budete využívat Službu.

5.3 YouTube dává provozovatelům prostředků pro veřejné vyhledávání svolení, aby používali tzv. „spider“ ke kopírování materiálů z webových stránek výhradně za účelem vytvoření veřejně dostupných indexů materiálů, ve kterých lze vyhledávat, nikoliv však mezipaměti či vyrovnávací paměti (cache) nebo archivů těchto materiálů. YouTube si vyhrazuje právo tyto výjimky obecně nebo v konkrétních případech odvolat.

5.4 YouTube neustále provádí inovace s cílem zprostředkovat svým uživatelům co nejlepší zážitek. Berete na vědomí a souhlasíte s tím, že forma a povaha Služby, kterou YouTube poskytuje, se mohou čas od času bez předchozího upozornění změnit.

5.5 Dále berete na vědomí a souhlasíte s tím, že v rámci těchto průběžných inovací může YouTube přerušit (trvale nebo dočasně) poskytování Služby (nebo jakýchkoliv funkcí v rámci Služby) vám nebo uživatelům obecně, a to na základě svého výhradního uvážení a bez předchozího oznámení. Službu můžete kdykoliv přestat využívat. Není třeba, abyste o této skutečnosti YouTube informovali.

5.6 Souhlasíte s tím, že nesete výhradní odpovědnost (a že YouTube nenese žádnou odpovědnost vůči vám ani jakékoliv třetí straně) za jakékoliv porušení svých závazků plynoucích z těchto Podmínek a za následky jakéhokoliv takového porušení (včetně jakékoliv ztráty či škody vzniklé společnosti YouTube).

6. Zásady v oblasti autorských práv

6.1 Společnost YouTube uplatňuje jednoznačné zásady v oblasti autorských práv ve vztahu k jakémukoliv Obsahu, který údajně porušuje autorská práva třetí strany. Podrobnosti o těchto zásadách naleznete na adrese http://www.youtube.cz/t/copyright_notice.

6.2 V souladu se zásadami YouTube v oblasti autorských práv ukončí společnost YouTube uživatelský přístup ke Službě, pokud zjistí, že se jedná o uživatele opakovaně porušujícího autorská práva. Opakovaný porušovatel je uživatel, který byl již více než dvakrát upozorněn na porušování autorských práv.

7. Obsah

7.1 Jako držitel účtu YouTube můžete zasílat Obsah. Jak jistě chápete, společnost YouTube bez ohledu na to, zda bude takový Obsah zveřejněn či nikoliv, nezaručuje důvěrnost žádného Obsahu.

7.2 Zůstávají vám veškerá vaše vlastnická práva k vašemu Obsahu, nicméně jste povinni udělit omezená licenční práva společnosti YouTube a dalším uživatelům Služby. Tato práva jsou popsána v bodu 8 těchto Podmínek (Práva, na která poskytujete licenci).

7.3 Berete na vědomí a souhlasíte s tím, že jste výhradně odpovědní za svůj Obsah a za důsledky jeho zaslání nebo zveřejnění. YouTube nevyjadřuje svůj souhlas s jakýmkoliv Obsahem nebo názorem, doporučením či radou v něm obsaženou a výslovně se zříká jakékoliv odpovědnosti v souvislosti s Obsahem.

7.4 Tímto prohlašujete a zaručujete, že máte (a po celou dobu užívání Služby budete mít) veškeré licence, práva, souhlasy a povolení, které jsou nezbytné k tomu, aby mohla společnost YouTube použít váš Obsah pro účely poskytování Služeb společností YouTube a jinak používat váš Obsah způsobem zamýšleným Službou a těmito Podmínkami. Rovněž tímto prohlašujete, že váš Obsah nezahrnuje žádná práva třetích osob, na něž se vztahuje autorskoprávní ochrana, k nimž nemáte licence, práva, souhlasy a povolení, které jsou nezbytné k tomu, aby mohla společnost YouTube použít váš Obsah.

7.5 Souhlasíte s tím, že vaše chování na stránkách bude v souladu (a souhlasíte, že i váš Obsah bude v souladu) se Zásadami pro uživatele YouTube, které jsou k dispozici na adrese http://www.youtube.cz/t/community_guidelines, v příležitostně upraveném znění.

7.6 Souhlasíte s tím, že nebudete zasílat ani přenášet jakýkoliv Obsah zahrnující materiál, jehož držení je v zemi, v níž sídlíte, nezákonné nebo jehož použití či držení v souvislosti s poskytováním Služby by bylo nezákonné pro společnost YouTube.

7.7 Souhlasíte s tím, že Obsah, který předkládáte v rámci Služby, nebude obsahovat materiál, který je předmětem jakýchkoliv autorských práv třetích stran, nebo materiál, který je předmětem jiných majetkových práv třetích stran (včetně práv na ochranu soukromí nebo práv na ochranu osobnosti v publikovaných materiálech), pokud nemáte formální licenci nebo povolení od zákonného vlastníka nebo nejste jinak právně oprávněni daný materiál zveřejnit a udělit společnosti YouTube licenci uvedenou v bodu 8.1 níže.

7.8 Pokud se společnost YouTube dozví o jakémkoliv potenciálním porušení těchto Podmínek, vyhrazuje si právo (avšak není povinna) rozhodnout o tom, zda Obsah vyhovuje požadavkům na obsah stanoveným těmito Podmínkami, a může kdykoliv takový Obsah odstranit a/nebo ukončit uživatelův přístup k zasílání jakéhokoliv obsahu, který tyto Podmínky porušuje, a to bez předchozího upozornění na základě vlastního uvážení.

7.9 Dále berete na vědomí a souhlasíte s tím, že při používání Služby můžete narazit na Obsah, který je věcně nepřesný, urážlivý, neslušný nebo pro vás jinak nežádoucí. Souhlasíte s tím, že se tímto vzdáváte veškerých zákonných práv, nároků podle ekvity či opravných prostředků, a to v rozsahu povoleném příslušným právním řádem, které máte nebo můžete mít vůči společnosti YouTube ve vztahu k jakémukoliv takovému Obsahu.

8. Práva, na která poskytujete licenci

8.1 Při zasílání nebo zveřejňování Obsahu na YouTube udělujete:

 1. společnosti YouTube celosvětovou, nevýhradní, bezplatnou a převoditelnou licenci (s právem poskytnout sublicenci) k použití, reprodukci, rozšiřování, vytvoření odvozených děl, zobrazování a předvádění takového Obsahu v souvislosti s poskytováním Služby a jinak v souvislosti s poskytováním Služby a obchodní činností společnosti YouTube, zejména k propagaci a redistribuci části nebo celé Služby (a z ní odvozených děl) v jakýchkoliv mediálních formátech a prostřednictvím jakýchkoliv mediálních kanálů;
 2. každému uživateli Služby celosvětovou, nevýhradní a bezplatnou licenci k přístupu k vašemu Obsahu prostřednictvím Služby a k použití, reprodukci, rozšiřování, vytvoření odvozených děl, zobrazování a předvádění takového Obsahu v rozsahu umožněném funkcemi Služby a souladu s těmito Podmínkami.

8.2 Platnost vámi udělených licencí k Obsahu tak, jak jsou uvedeny výše, skončí v okamžiku, kdy odstraníte nebo vymažete svůj Obsah z Webových stránek. Platnost vámi udělených licencí k textovým komentářům, které předložíte jako Obsah, je neomezená a tyto licence jsou neodvolatelné, nicméně jinak nejsou na újmu vašich vlastnických práv, která si podržíte, jak je uvedeno v bodu 7.2 výše.

9. Obsah YouTube na Webových stránkách

9.1 S výjimkou Obsahu, který předkládáte v rámci Služby, je veškerý další Obsah v rámci Služby vlastněný nebo licencovaný společností YouTube a je předmětem autorských práv, práv k ochranným známkám a dalších práv duševního vlastnictví společnosti YouTube nebo jejích poskytovatelů licence. Jakékoliv obchodní nebo servisní značky třetích stran uvedené ve vámi nestaženém nebo nezveřejněném Obsahu jsou obchodními nebo servisními značkami příslušných vlastníků. Takový Obsah nelze stahovat, kopírovat, reprodukovat, distribuovat, přenášet, vysílat, zobrazovat, prodávat, licencovat či jinak využívat pro jakékoliv jiné účely bez předchozího písemného souhlasu společnosti YouTube nebo případně jejích poskytovatelů licence. Společnost YouTube a její poskytovatelé licence si vyhrazují veškerá výslovně neudělená práva ke svému Obsahu.

10. Odkazy z YouTube

10.1 Služba může zahrnovat odkazy (hyperlink) na další webové stránky, které nejsou vlastněné či kontrolované společností YouTube. YouTube nemá žádnou kontrolu nad obsahem, zásadami ochrany soukromí či postupy užívanými jakýmikoliv webovými stránkami třetích stran a nenese za ně žádnou odpovědnost.

10.2 Berete na vědomí a souhlasíte s tím, že společnost YouTube není odpovědná za dostupnost jakýchkoliv externích stránek nebo zdrojů a neschvaluje jakoukoliv reklamu, produkty ani jiné materiály, které jsou k dispozici na takových stránkách či z takových zdrojů nebo jejich prostřednictvím.

10.3 Berete na vědomí, že společnost YouTube není odpovědná za jakékoliv ztráty či škody, které vám mohou vzniknout v důsledku dostupnosti těchto externích stránek nebo zdrojů či v důsledku vašeho spoléhání se na úplnost, přesnost či existenci jakékoliv reklamy, produktů nebo jiných materiálů, které jsou k dispozici na takových stránkách či z takových zdrojů nebo jejich prostřednictvím.

10.4 Společnost YouTube doporučuje, abyste sledovali, kdy opouštíte Službu, a abyste si přečetli podmínky a zásady ochrany soukromí platné pro jakékoliv další stránky, které navštívíte.

11. Ukončení vašeho vztahu s YouTube

11.1 Tyto Podmínky se na vás vztahují až do doby, kdy budou vámi nebo společností YouTube ukončeny způsobem uvedeným níže.

11.2 Pokud si přejete svoji právní dohodu se společností YouTube ukončit, můžete tak učinit (a) kdykoliv na základě oznámení společnosti YouTube a (b) uzavřením svého účtu na YouTube. Písemné oznámení, prosím, zašlete na adresu společnosti YouTube uvedenou v úvodní části těchto Podmínek.

11.3 Společnost YouTube může právní dohodu s vámi kdykoliv ukončit, pokud:

 1. jste porušili jakékoliv ustanovení těchto Podmínek (nebo jste jednali způsobem, který jednoznačně naznačuje, že nemáte v úmyslu nebo nemůžete ustanovení těchto Podmínek dodržovat); nebo
 2. je společnost YouTube povinna tak učinit ze zákona (například v případě, že poskytování Služby vaší osobě je nebo se stane nezákonným).

11.4 Společnost YouTube může právní dohodu s vámi kdykoliv ukončit, pokud:

 1. společnost YouTube přestane poskytovat Službu uživatelům v zemi, ve které sídlíte nebo ze které Službu využíváte; nebo
 2. poskytování Služby společností YouTube vaší osobě již dle názoru společnosti YouTube není obchodně realizovatelné.

11.5 Ukončení platnosti těchto Podmínek neovlivní žádná zákonná práva, závazky a povinnosti, které vám a společnosti YouTube svědčily ku prospěchu, kterým jste podléhali (nebo které vznikly v průběhu doby platnosti a účinnosti Podmínek) nebo jejichž platnost byla výslovně neomezená, a ustanovení bodu 14.6 se bude na taková práva, závazky a povinnosti vztahovat po neomezenou dobu.

12. Vyloučení záruky

12.1 Nic z toho, co je uvedeno v těchto Podmínkách, neovlivní jakákoliv zákonná práva, která vždy máte jako spotřebitel a která nemůžete smluvně měnit ani se jich vzdát.

12.2 Služba je poskytována „tak, jak je“ a společnost YouTube nečiní ve vztahu k ní žádné prohlášení ani neposkytuje žádnou záruku.

12.3 Společnost YouTube zejména neprohlašuje a nezaručuje vám, že:

 1. vaše užívání Služby splní vaše požadavky;
 2. vaše užívání Služby bude nepřerušené, včasné, bezpečné či bezchybné;
 3. jakékoliv informace získané vámi v důsledku užívání Služby budou přesné či spolehlivé; a
 4. nedostatky v provozu nebo funkčnosti jakéhokoliv softwaru poskytnutého vám jako součást Služby budou odstraněny.

12.4 Na Službu se nevztahují žádné podmínky, záruky ani jiné podmínky (včetně jakýchkoliv mlčky předpokládaných podmínek týkajících se uspokojivé jakosti, vhodnosti pro určitý účel nebo shody s popisem) s výjimkou těch, které jsou výslovně uvedeny v těchto Podmínkách.

13. Omezení odpovědnosti

13.1 Nic z toho, co je uvedeno v těchto Podmínkách, nevylučuje ani neomezuje odpovědnost společnosti YouTube za ztráty, které nelze dle příslušných zákonů vyloučit nebo omezit.

13.2 S výhradou obecného ustanovení odstavce 13.1 výše nebude společnost YouTube vůči vám odpovědná za:

 1. jakékoliv nepřímé či následné škody, které vám mohou vzniknout. To zahrnuje jakýkoliv váš ušlý zisk (ať již vzniklý přímo či nepřímo), jakoukoliv újmu na obchodní hodnotě či dobré pověsti nebo ztrátu dat;
 2. jakoukoliv ztrátu či škodu, která vám může vzniknout v důsledku:
  1. vašeho spoléhání se na úplnost, přesnost či existenci jakékoliv reklamy nebo v důsledku jakéhokoliv vztahu či transakce mezi vámi a jakýmkoliv inzerentem či sponzorem, jehož reklama se objevuje u Služby;
  2. jakýchkoliv změn, které provede společnost YouTube u Služby, nebo jakéhokoliv trvalého či dočasného přerušení poskytování Služby (nebo jakýchkoliv funkcí v rámci Služby);
  3. vymazání, porušení či neuložení jakéhokoliv Obsahu a dalších komunikačních údajů vedených nebo přenášených při vašem užívání Služby nebo jeho prostřednictvím;
  4. neposkytnutí přesných informacích k účtu u společnosti YouTube z vaší strany;
  5. nezajištění bezpečnosti a důvěrnosti vašeho hesla nebo podrobností o účtu u YouTube z vaší strany.

13.3 Omezení odpovědnosti společnosti YouTube vůči vaší osobě dle odstavce 13.2 výše platí bez ohledu na to, zda byla společnost YouTube upozorněna na možnost vzniku takových škod nebo si této možnosti měla být vědoma, či nikoliv.

14. Obecné právní podmínky

14.1 Tyto Podmínky zakládají úplnou dohodu mezi vámi a společností YouTube, jsou řídicí pro vaše užívání Služby a v plném rozsahu nahrazují jakékoliv předchozí dohody mezi vámi a společností YouTube v souvislosti se Službou. Veškeré další podmínky, které může společnost Google Inc. a kterákoliv její dceřiná společnost příležitostně stanovit, jsou z těchto Podmínek výslovně vyloučeny.

14.2 Souhlasíte s tím, že společnost YouTube vám může zasílat oznámení, včetně oznámení o změně Podmínek, prostřednictvím e-mailu či poštovní služby nebo oznámení uveřejněného na webových stránkách Služby.

14.3 Souhlasíte s tím, že pokud společnost YouTube neuplatní nebo nevymáhá jakékoliv zákonné právo či opravný prostředek obsažený v Podmínkách (nebo náležející společnosti YouTube dle jakýchkoliv příslušných zákonů), nebude to považováno za formální vzdání se práv ze strany společnosti YouTube a tato práva a opravné prostředky budou společnosti YouTube i nadále k dispozici.

14.4 Pokud kterýkoliv soud s příslušnou jurisdikcí v dané věci rozhodne, že některé ustanovení těchto Podmínek je neplatné, bude takové ustanovení od těchto Podmínek odděleno, aniž by to ovlivnilo zbývající část Podmínek. Zbývající ustanovení těchto Podmínek zůstanou v platnosti a účinnosti.

14.5 Berete na vědomí a souhlasíte s tím, že každý člen skupiny společností, jíž je YouTube součástí, bude obmyšlenou třetí stranou těchto Podmínek a že tyto další společnosti budou oprávněny přímo vymáhat a spoléhat se na jakékoliv ustanovení těchto Podmínek, které jim přiznává určitou výhodu (nebo uděluje práva v jejich prospěch). Kromě výše uvedených neexistují žádné další obmyšlené třetí strany těchto Podmínek.

14.6 Tyto Podmínky a váš vztah se společností YouTube na nich založený se budou řídit českým právem. Vy i společnost YouTube se tímto podřizujete výhradní jurisdikci českých soudů, které budou příslušné k rozhodnutí jakékoliv právní záležitosti vyplývající z těchto Podmínek. Bez ohledu na to souhlasíte s tím, že společnost YouTube bude mít i nadále právo uplatnit v jakékoliv jurisdikci opravné právní prostředky (nebo jiné obdobné typy předběžného opatření).

Datum: 9. června 2010

to add this to Watch Later