Zřizovací listina (vzor)

Obec ............... vydává, na základě usnesení zastupitelstva čj. .......................... ze
dne ...................... a v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a zák. č. 257/2001 Sb., knihovním zákonem

Zřizovací listinu

Obecní (Místní, Veřejné....) knihovny v .................
organizační složky obce /dále jen knihovna/


Čl.1
Označení zřizovatele


Obec ......................, okres ...................... IČO ......................

Čl.2
Název a sídlo organizační složky

Název organizace: Obecní (Místní, Veřejná, ............) knihovna .............. (jméno obce),
organizační složka Obce ................ (jméno obce)
Sídlo a adresa organizace: ....................................... (přesná adresa včetně PSČ)
Knihovna je organizační složkou obce, nemá právní subjektivitu, nemůže nabývat svým jménem práv a zavazovat se (s výjimkou případů, které jsou v této zřizovací listině jmenovitě uvedeny).

Čl.3
Účel zřízení a předmět činnosti

Obecní (Místní, Veřejná, ...) knihovna v ............, je zřízena za účelem poskytování veřejných knihovnických a informačních služeb, při zachování rovných podmínek pro všechny občany, uspokojování kulturních a informačních potřeb a k všestrannému napomáhání všem formám vzdělávání občanů ve smyslu § 2, písm. a) a § 3, odst. 1), písm. c zákona č. 257/2001 Sb.

Vymezení předmětu činnosti:
 • Knihovna buduje a zpřístupňuje univerzální knihovní fond se zřetelem k potřebám všech občanů obce a plnění účelu svého zřízení.
 • Knihovna buduje a zpřístupňuje fond regionální literatury, shromažďuje, zpracovává, uchovává a poskytuje informace o obci.
 • Poskytuje meziknihovní služby (výpůjční, informační a reprografické).
 • Poskytuje bibliografické, referenční a faktografické informace (ústní i písemné).
 • Zprostředkovává informace z vnějších informačních zdrojů, zejména z oblasti státní správy a samosprávy.
 • Umožňuje přístup k vnějším informačním zdrojům, ke kterým má bezplatný (i placený) přístup, pomocí telekomunikačního zařízení.
 • Poskytuje reprografické služby.
 • Pořádá exkurze, besedy, přednášky, výstavy a jiné kulturní a vzdělávací akce. Spolupracuje s dalšími organizacemi a školou v obci.
 • Při plnění svých hlavních činností spolupracuje s Knihovnou města Olomouce, která je pověřena regionálními funkcemi. Obsah, formy a rozsah spolupráce jsou předmětem samostatné smlouvy.
 • Podmínky za nichž jsou služby knihovny poskytovány jsou uvedeny v Knihovním řádu.
 • Čl. 4
  Vedení knihovny

  1. Knihovník, který je oprávněn jednat za knihovnu, je zaměstnancem zřizovatele a je jmenován a odvoláván zastupitelstvem obce.
  2. Knihovník je zřizovateli odpovědný za činnost knihovny, za hospodaření s obecním majetkem, který knihovna užívá, i za správnost nakládání s finančními prostředky podle platných právních předpisů a pokynů zřizovatele.
  3. Knihovník předkládá zřizovateli ke schválení Knihovní řád a další dokumenty nezbytné pro činnost knihovny.

  Čl. 5
  Vymezení majetku, k němuž má knihovna právo hospodaření

  1. Knihovna užívá k zajištění své činnosti majetek obce
  a) hmotný majetek:
  dlouhodobý hmotný majetek v hodnotě celkem: .....................
  drobný dlouhodobý hmotný majetek v hodnotě celkem: .....................
  b) nehmotný majetek ....................... dle inventárního soupisu provedeného
  ke dni .......................

  Knihovna není oprávněna svěřený majetek obce dále půjčovat, nebo s ním nakládat tak, aby byl změněn charakter a původní účel věci.

  Čl 6.

  Hospodaření knihovny
 • Knihovna není samostatnou účetní jednotkou.
 • Hospodaření knihovny je součástí hospodaření obce. Rozpočet knihovny je součástí rozpočtu obce, částka na zabezpečení činnosti knihovny je každoročně stanovována v rámci rozpočtu obce.
 • Knihovna je oprávněna vybírat příjmy v hotovosti v souladu s ceníkem Knihovního řádu, o kterých vede evidenci a odevzdává je do rozpočtu obce.
 • Dalšími finančními zdroji knihovny mohou být např. účelové dotace (granty),finanční dary, sponzorské příspěvky apod. Tyto finanční zdroje musí být zaúčtovány tak, aby byl prokázán účel jejich využití.

 • Čl. 7

  Závěrečná ustanovení
 • Knihovna je zřízena na dobu neurčitou
 • Tato zřizovací listina vstupuje v platnost dnem .........................
 •  

  V ............................ razítko
   
  Dne ......................... podpis starosty