KNIHOVNÍ ŘÁD

KNIHOVNÍ ŘÁD


Místní (obecní) knihovny v ........................


V souladu se zřizovací listinou místní (obecní) knihovny v ................., schválenou zastupitelstvem obce usnesením čj. ............... ze dne ............... a podle § 4, odst. 6 zákona č. 257/2001 Sb. (knihovní zákon), vydávám tento knihovní řád:

Poslání a činnost knihovny

Knihovna je knihovnou základní ve smyslu § 3 a 12 zákona č. 257/2001 Sb. (knihovní zákon) a je zřízena za účelem poskytování veřejných knihovnických a informačních služeb, které jsou vymezené v § 2, 4 a 14 knihovního zákona, všem občanům bez rozdílu.

Uživatelé a čtenáři knihovny
 • Každý, kdo použije služeb knihovny, se stává jejím uživatelem. Knihovna poskytuje služby jen těm uživatelům, kteří jsou registrováni a při první návštěvě v roce zaplatí registrační poplatek.
 • Služeb knihovny může využít.
  a) občan ČR, který s vyplněnou přihláškou předloží platný občanský průkaz,
  b) děti a mládež do 15 let po předložení žákovské knížky nebo dokladu o studiu,
  c) cizí státní příslušník po předložení platného cestovního pasu a povolení k pobytu,
  d) organizace nebo instituce po předložení vyplněné přihlášky s uvedením jména pracovníka, který za výpůjčku odpovídá.
 • Podpisem přihlášky a prostudováním knihovního řádu se čtenář zavazuje plnit jeho ustanovení a pokyny pracovníků knihovny. Dále je povinen ohlásit změnu jména, bydliště, ztrátu nebo zničení čtenářského průkazu.
 • Čtenář se při každém půjčování prokazuje čtenářským průkazem, který je nepřenosný. Výměna popsaného průkazu je bezplatná.
 • Knihovna vyžaduje k registraci následující osobní údaje: jméno a příjmení, adresu bydliště a datum narození, dále kontaktní údaje: akademický titul, kontaktní či přechodná adresa čtenáře, další možná spojení na čtenáře. Osobní údaje o čtenáři budou uchovávány pouze po dobu trvání jeho registrace, po ukončení budou data likvidována.
 • Knihovna je oprávněna zpracovávat osobní údaje uživatelů na základě registrace na Úřadu pro ochranu osobních údajů, Havelkova 22, 130 00 Praha 3.
 • Veřejné knihovnické a informační služby
 • Knihovna poskytuje uživatelům veřejné knihovnické a informační služby tak, jak jsou vymezeny v příslušných ustanoveních knihovního zákona. Jsou to zejména výpůjční, informační a meziknihovní služby.
 • Půjčovní služby
 • Čtenáři může být půjčeno současně nejvýše 10 knihovních jednotek. Půjčení dražších publikací stvrzuje čtenář podpisem.
 • Knihy a starší ročníky časopisů se půjčují na dobu 4 týdnů. Časopisy běžného roku se půjčují nejvýše na dobu 2 týdnů. Knihovna může stanovit kratší výpůjční lhůtu, případně žádat vrácení materiálů před uplynutím výpůjční lhůty. Na žádost čtenáře může knihovna lhůtu prodloužit na další čtyři týdny (nejvýše však dvakrát), nežádá-li o materiály jiný čtenář.
 • Není-li knihovna ve fondu knihovny, může knihovna zprostředkovat její zapůjčení z jiné knihovny.
 • Vyskytne-li se v rodině nakažlivá nemoc, je nutné ihned informovat knihovníka a před vrácením vypůjčených materiálů zajistit jejich dezinfekci.
 • Pokyny pro využívání výpočetní techniky
 • Uživatel je povinen používat v knihovně pouze programové vybavení , které mu knihovna poskytuje.
 • Uživateli je zakázáno kopírovat a distribuovat části operačního systému knihovny a nainstalovaných aplikací a programů v knihovně.
 • Uživatel nese plnou zodpovědnost za své případné zásahy do konfigurace počítače.
 • Získaná data slouží výhradně k jeho studijním účelům. Uživatel je povinen respektovat autorskoprávní ochranu dat (viz zákon č. 121/2000 Sb. ? autorský zákon).
 • Pořádková opatření
 • Nevrátí-li čtenář vypůjčené knihy včas, knihovna mu účtuje poplatky z prodlení (viz Ceník).
 • Čtenář je povinen zacházet s vypůjčenými knihami a časopisy šetrně a ukládat je na vyhrazené místo. Zjištěné poškození materiálu ihned ohlásí knihovníkovi, jinak se vystavuje nebezpečí, že bude poškozený výtisk hradit za předešlého čtenáře.
 • Za ztracenou nebo poškozenou knihovní jednotku je požadována náhrada
  a) kniha téhož vydání,
  b) uhrazení nákladů za pořízení fotokopie a vazby,
  c) stejný časopis,
  d) cena časopisu.


 • Ve všech případech je čtenář povinen zaplatit poplatek za knihovnické zpracování materiálu.

 • V případě, že čtenář nenahradí knihovně škodu v určené lhůtě, je náhrada vymáhána soudní cestou. Výlohy s tím spojené hradí čtenář.
 • Porušování knihovního řádu má za následek vyloučení z řad čtenářů.
 • Závěrečná ustanovení
 • Čtenáři a uživatelé mohou podávat stížnosti a připomínky k činnosti knihovny písemně nebo ústně vedoucímu knihovny.
 • Výjimky z ustanovení knihovního řádu může v závažných případech povolit vedoucí knihovny.
 • Knihovní řád nabývá účinnosti 2. ledna 2003. Současně pozbývá platnosti Knihovní řád Okresní knihovny v Olomouci ze dne 1.1.1997.


 • Nedílnou součástí Knihovního řádu je Ceník placených služeb.  V ............................ dne razítko knihovny
   
  Podpis starosty podpis knihovníka (vedoucího knihovny)